[Visual Basic] Flat UI Visual Basic

Hi mọi người. Hôm nay Hùng Coder sẽ hướng dẫn lại các bạn viết ứng dụng " Flat UI Visual Basic 2010 " cho mọi người :D


Thủ thuật này hoàn toàn đơn giản chứ không phức tạp như các bạn nghĩ đâu nha, với thủ thuật này hoàn toàn đơn giản các bạn chỉ cần tư duy đầu ốc để tùy biến theo khả năng của các bạn nữa là các bạn đã tạo ra cho mình một ứng dụng hoàn toàn của bản thân mình rồi.

FULL CODE
Đầu tiên các bạn Import các thư viện bên dưới vào chương trình đã nhé.
Imports System.Environment
Imports System.Net
Imports System
Imports System.Xml
Imports System.IO

Tiếp theo các bạn thêm vào ứng dụng 1 PANEL để ứng dụng có thể di chuyển và tạo header trên ứng dụng, rồi thêm đoạn code sau vào ứng dụng.
#Region "PANEL MOVING"

  Dim drag As Boolean
  Dim mousex As Integer
  Dim mousey As Integer
  Private Sub Panel1_MouseDown(ByVal sender As Object, ByVal e As MouseEventArgs) Handles Panel1.MouseDown
    drag = True
    mousex = Windows.Forms.Cursor.Position.X - Me.Left
    mousey = Windows.Forms.Cursor.Position.Y - Me.Top
  End Sub
  Private Sub Panel1_MouseMove(ByVal sender As Object, ByVal e As MouseEventArgs) Handles Panel1.MouseMove
    If drag Then
      Me.Top = Windows.Forms.Cursor.Position.Y - mousey
      Me.Left = Windows.Forms.Cursor.Position.X - mousex
    End If

  End Sub
  Private Sub Panel1_MouseUp(ByVal sender As Object, ByVal e As MouseEventArgs) Handles Panel1.MouseUp
    drag = False
  End Sub
#End Region

Để ứng dụng có các biểu tượng "TẮT" hay "ẨN" trên ứng dụng thì các bạn thêm các "BUTTON" vào ứng dụng và thêm đoạn code sau vào

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    End
  End Sub

  Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
    Me.WindowState = FormWindowState.Minimized
  End Sub

DEMOVới các thứ đơn giản như trên các bạn đã có một ứng dụng FLAT UI theo sự tùy biến của bạn thân mình rồi :D
Chúc các bạn thành công với thủ thuật đơn giản này.