[Visual Basic] Program a 30 Day Trial

Hi mọi người, hôm nay HungCoder.Com xin chia sẽ cho mọi người một thủ thuật mới của các anh chị coder chương trình dùng thủ (Trial) cho các chương trình để người dùng đánh giá xem các chương trình đó có giúp ích cho bản thân không.


Đây là mình mới viết chương trình test thử các bạn nhé, mình cũng chưa biết chắc là quá 30 ngày nó có thông báo hết hạn dùng thử không :D nhưng dù sao nó cũng là công sức tìm tòi của HungCoder.Com nên quyết định chia sẽ bộ source này cho ai cũng như HungCoder.Com tìm tòi học hỏi về thủ thuật này :D

FULL CODE
Public ngay As String
  Public thang As String
  Public nam As String
  Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load
    ngay = My.Computer.Clock.LocalTime.Day
    thang = My.Computer.Clock.LocalTime.Month
    nam = My.Computer.Clock.LocalTime.Year
    If My.Settings.checked = False Then
      My.Settings.ngay = ngay
      My.Settings.thang = thang
      My.Settings.nam = nam
      My.Settings.checked = True
    Else
      If nam = My.Settings.nam Then
        If thang = My.Settings.thang Then
        Else
          If thang = My.Settings.thang + 1 Then
            If ngay = My.Settings.ngay Then
              MsgBox("Trial is over")
            Else
              If ngay > My.Settings.ngay Then
                MsgBox("Trial is over")
              End If
            End If
          Else
            If thang <> My.Settings.thang + 0 Then
              MsgBox("Trial is over")

            End If
          End If
        End If
      Else
        MsgBox("Trial is over")
      End If

    End If
  End Sub

Các bạn vào mục settings trong chương trình tạo thêm 4 mục với tên : ngay, thang, nam, checked. Nữa nhé.

hoặc các bạn có thể xem bài viết này để làm thế nào để vào được mục setting trong visual basic.


Hoặc các bạn có thể tạo trang active bản quyền cho chương trình của mình luôn cũng hay, bạn nào không biết thì có thể xem qua bài viết này để biết cách làm.

VIDEO DEMO


DOWNLOAD DEMO

Chúc các bạn thành công